De onderwijskundige visie
Op Basisschool Heeckeren vinden we dat kinderen plezier moeten beleven aan leren en aan het met elkaar omgaan. Plezier op school is voor ons een belangrijke voorwaarde voor leren. We streven naar interactief onderwijs. We gaan uit van verschillen tussen kinderen (leerstijl, niveau, interesse en talenten) en laten ons hierbij mede inspireren door de lesmethodes. We willen open zijn naar elkaar en met de ouders en kinderen samenwerken. Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen kunnen leren in een uitdagende, ruimtelijke omgeving en daar ook de nodige rust vinden tijdens hun ontwikkeling.spelende kinderen
Identiteit

Basisschool Heeckeren is een katholieke school. Maar hoe katholiek is de school dan? En wat zien kinderen, ouders/verzorgers en collega’s hiervan terug? Om daar goed antwoord op te kunnen geven maken we verschil tussen smalle en brede identiteit.

Onder smalle identiteit verstaan we; vieringen in de kerk, het leren en leven volgens de RK traditie, een methode gericht op het christelijke (katholieke) geloof, deelname aan Communie en Vormselproject, inzet van dagopeningen (waaronder gebed). Onder brede identiteit verstaan we; verschillende dimensies die niet los te zien zijn van elkaar: levensbeschouwelijk, pedagogisch, onderwijskundig, organisatorisch, materieel (gebouw). Dit is bijvoorbeeld gerelateerd aan de maatschappij; onze school werkt als Kanjerschool.

Vanuit deze beschrijvingen kan school werken volgens twee manieren/redenaties;

1, de christelijke identiteit is richtinggevend, vanuit die redenatie wordt de alledaagse praktijk vooraf beschouwend bekeken en besproken.

2, de alledaagse praktijk is richtinggevend, vanuit die redenatie wordt de christelijke identiteit achteraf beschouwend bekeken en besproken.

Op Basisschool Heeckeren werken we vooral volgens de brede identiteit waarbij elementen uit de smalle identiteit zichtbaar zijn. Te denken valt dan aan: Activiteiten rond Advent, Kerst, Vasten, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren; Dagopeningen (n.a.v. de actualiteit, een gebedje of Kanjeractiviteit); Schoolvieringen (onder meer afsluiting schooljaar); Ondersteuning bij de voorbereiding van de1e Communie en het Vormsel.

Wij hebben als leerkrachten niet alle wijsheid in pacht en zijn zelf ook zoekende naar wat identiteit voor ons in kan houden. Dat maakt dat “goed katholiek onderwijs” / een godsdienstles ook normatief is; er is niet één juiste manier om dit uit te dragen. Het zegt veel over het individu; de leerkracht, het kind en de ouder. We geven dan ook veelal vorm en inhoud aan de vraag “Wie ben ik?”. Daarbij geven wij de volgende aspecten veel aandacht;

  • Interesse wekken in levens- en zingevingsvragen
  • Kennis meegeven vanuit Christelijke tradities en verhalen
  • Kennis meegeven over verschillende religies
  • Omgaan met diversiteit
  • Aandacht voor persoonsvorming
  • Lef om elkaar kritisch te bevragen, te inspireren en te enthousiasmeren

Op deze wijze willen we met de kinderen voorbij ‘de waan van de dag’ kijken, dat we open willen staan voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd trends kritisch tegemoet willen treden. We willen kinderen perspectief bieden en weerbaar maken, zodat ze hun eigen weg kunnen vinden in de maatschappij.

Schoolorganisatie
We werken op onze school volgens het systeem waarin vastligt welk leerprogramma de leerlingen in elke groep aangeboden krijgen. De methodes die wij voor de verschillende vakken zorgvuldig hebben uitgezocht, bepalen daarbij in grote mate het aanbod. De kwaliteit van ons onderwijs wordt door dit leerprogramma en methodeaanbod gewaarborgd.

Schooltijden
Groepen 1 tot en met 4;
• maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 uur tot 14.30 uur;
• woensdag: 8.30 uur tot 12.15 uur;
• vrijdag: 8.30 uur tot 12.00 uur.
De groepen 1 t/m 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij.

Groepen 5 tot en met 8;
• maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 uur tot 14.30 uur;
• woensdag: 8.30 uur tot 12.15 uur.

Elke ochtend hebben de leerlingen 15 minuten pauze en daarvoor of daarna tijd voor eten en drinken. Tussen de middag hebben de leerlingen 20 minuten pauze en daarvoor of daarna tijd voor eten en drinken.