Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een geleding van gekozen ouders en leerkrachten.  Zij hebben via de Wet op de Medezeggenschap instemming en/of adviesrecht ten aanzien van beleidsmatige zaken.
Wie neemt op school de beslissingen? Op onze school worden veel belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een leesmethode, de klassenindeling of inzet van remedial teaching. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals de benoeming van een nieuwe directeur of de vaststelling van het vakantierooster. De directie is belast met de dagelijkse leiding op school. Het schoolbestuur neemt de beslissingen in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze wegen mee in het uiteindelijke besluit.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden en ouders. De personeelsleden zijn: Linda Lubberink (secretaris), Ellis Nijhof en Marian van Leuken. De ouders zijn: Sebastiaan de Beer (voorzitter), Mark van Wijck, Nienke Haafkes en Marieke Smit. Vanuit school is de directeur, Benno de Graaf, ook aanwezig bij de vergaderingen.

Waarover praat de MR?
In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel.
Eén keer per jaar brengt de MR verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. Dit gebeurt middels een jaarverslag dat wordt besproken in de jaarvergadering van de ouderraad.

Blijft het bij praten alleen?
De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee.
De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht.
Bij adviesrecht moet het schoolbestuur serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Het bestuur hoeft de adviezen echter niet zonder meer over te nemen.
Bij beslissingen waarbij de MR instemmingsrecht heeft, kan het schoolbestuur zonder instemming van de MR nog geen besluit nemen.

Medezeggenschap en ouders
Bij de volgende onderwerpen hebben met name de ouders belang:
• Kwaliteit onderwijs
• De manier waarop de school omgaat met zorgleerlingen
• Ouderbetrokkenheid: ondersteunende werkzaamheden
• Vakantieregeling
• Schoolgids
• Werkomstandigheden leerlingen/hulpouders

Medezeggenschap en personeel
Voorbeelden van onderwerpen waarbij met name het personeel belang heeft zijn:
• Arbeidsomstandigheden
• Benoemingsbeleid (aanstellen, benoemen/ontslaan docent)
• Schoolplan/Zorgplan
• Nascholing
• Formatieplan

Voorbeelden van onderwerpen die voor beide groepen van belang zijn:
• Pesten en discriminatie
• Toelatingsbeleid leerlingen
• Onderwijskundige doelstellingen.

De M.R. probeert de achterban (ouders en personeel) meer te betrekken bij het werk wat ze doet. Zowel de directie als het schoolbestuur is verplicht beleidsaanpassingen en/of veranderingen voor te leggen aan de MR. Ook kan de MR op eigen initiatief advies geven. De M.R. stelt het op prijs suggesties te ontvangen.